UMOWA O WSPÓŁPRACY

z dnia 14.05.2020 r, w Łącznik

zawarta pomiędzy

 1. e-kreatywnie Marek Aleszczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą e-kreatywnie Marek Aleszczyk, ul. Skowrońskiego 33, 48-220 Łącznik, NIP 755-181-85-85, zwaną dalej Organizatorem, adres e-mail: napisz@kasiaaleszczyk.pl

a

 1. zarejestrowanym na stronie: https://20.jakzycwnecie.pl/affiliate-home/affiliate-register/ Prelegentem;

§1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest współpraca Stron w ramach organizacji konferencji online “Jak żyć w necie 2020” („Konferencja”) oraz partnerstwa afiliacyjnego w dystrybucji biletów uprawniających do udziału w Konferencji.

 2. Konferencja będzie trwała 5 dni w terminie od 1 do 5 czerwca 2020r. Każdego dnia Konferencji uczestnicy otrzymają email z linkami dostępowymi do nagrań 5-6 prelegentów biorących udział w Konferencji. Nagrania będą dla uczestników dostępne za darmo przez 24 godziny od momentu ich publikacji na stronie www Konferencji, dostępnej wyłącznie za pomocą linków dostępowych. Nagrania następnie zostaną usunięte przez Organizatora i umieszczone na platformie kursowej Organizatora (http://studenci.akademiawp.pl/), dostęp do której będzie płatny.

 3. Niezależnie od pkt 2 prowadzona będzie sprzedaż biletów VIP („bilety”). Sprzedaż biletów będzie się odbywać od 18 maja 2020r.

§2.

Prawa i obowiązki stron

 1. Organizator:

  1. udostępnia Prelegentowi link do strony sprzedażowej konferencji,

  2. przekaże Prelegentowi materiały graficzne i informacyjne na temat konferencji (“materiały promocyjne”), indywidualny link afiliacyjny Prelegenta kierujący do strony Konferencji, na której będzie dokonywała się rejestracja oraz sprzedaż biletów,

  3. podejmuje własne działania mające na celu promocję Konferencji oraz zwiększenie sprzedaży biletów na Konferencję.

  4. zapewnia, że osoby dokonujące zakupu na stronie z wykorzystaniem linków afiliacyjnych będą rzetelnie zliczane (ilość wykorzystanych linków w panelu administracyjnym platformy zakupowej WordPressa).

 1. Prelegent:

 1. zobowiązuje się przygotować i udostępnić Organizatorowi materiał szkoleniowy w formie video, który będzie następnie udostępniany lub sprzedawany przez Organizatora osobom uprawnionym do korzystania z konferencji, oraz podejmować działania promocyjne zmierzające do zwiększania sprzedaży biletów;

 2. zobowiązuje się promować konferencję wśród osób zainteresowanych komunikatami handlowymi Prelegenta;

 3. może promować konferencję w dowolny, wybrany przez siebie sposób, w tym między innymi, poprzez informacje w mediach społecznościowych, transmisje live, newsletter, wpisy na blogu, podcast itp..

 4. w celu informowania o konferencji może skorzystać z otrzymanych od Organizatora materiałów promocyjnych; niezależnie od powyższego, Prelegent może samodzielnie tworzyć materiały promocyjne, które będzie przekazywał swoim odbiorcom; Organizator ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec używanych przez Prelegenta, samodzielnie przygotowanych materiałów promocyjnych; w takim przypadku Prelegent jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia takich materiałów z używanych przez siebie kanałów komunikacji;

 5. może zaoferować swoim odbiorcom stworzony przez siebie “bonus”, który otrzymają osoby kupujące bilet na Konferencję; bonus może mieć dowolną formę wybraną przez Prelegenta i nie podlega zatwierdzeniu przez Organizatora;

f) otrzyma możliwość umieszczenia linku do wskazanego przez siebie miejsca (można zaproponować dodatkowe materiały do pobrania uczestnikom konferencji) na stronie ze swoją prelekcją, a także swojego linku afiliacyjnego do zakupu biletów.

 1. Niezależnie od powyższego Strony mogą dokonać dodatkowych indywidualnych ustaleń mailowych odnośnie realizacji niniejszej Umowy. Takie ustalenia stanowią aneks do niniejszej umowy.

 2. Organizator i Prelegent oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające im wykonywanie usług opisanych w niniejszej umowie.

§3.

Zasady rozliczenia

 1. Cena biletu uprawniającego do rocznego korzystania z materiałów konferencji będzie wynosić 199 brutto.

 2. Prelegent przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest płatnikiem VAT, a zatem podana powyżej cena nie zawiera podatku VAT.

 3. Za przygotowanie i udostępnienie Organizatorowi materiałów szkoleniowych, o których mowa w §2 ust. 2 lit. A powyżej oraz promowanie Konferencji, Prelegent otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji afiliacyjnej w wysokości 50% ceny biletu, tj. 99 zł 50 groszy brutto od ceny zakupu każdego biletu, jeżeli zakupu dokonano przy użyciu linka afiliacyjnego Prelegenta, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. f powyżej. Jeżeli Prelegent jest płatnikiem VAT, to kwota 99,50 zł będzie kwotą brutto na wystawionej przez Prelegenta fakturze.

 4. Po zakończeniu sprzedaży Prelegent otrzyma od Organizatora raport wykazujący liczbę biletów zakupionych za pośrednictwem linka afiliacyjnego Prelegenta.

 5. Osoby dokonujące zakupu biletu będą uprawnione do odstąpienia od zakupu biletu w terminie 7 dni od dokonania zakupu biletu. Kwota wynikająca z takiej transakacji nie będzie wliczana do podstawy ustalenia prowizji należnej Prelegentowi.

 6. Rozliczenie między Organizatorem a Prelegentem nastąpi na podstawie wystawionego przez Prelegenta rachunku lub faktury, uwzględniających raport, o których mowa w ust. 4 powyżej. Zapłata rachunku lub faktury nastąpi w terminie 14 od doręczenia Organizatorowi przez Prelegenta prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

 1. Termin Utwór oznacza nagranie video i prezentację przekazane przez Prelegenta Organizatorowi w celu wykorzystania ich na konferencji „Jak żyć w necie 2020”.
 2. Prelegent udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu –wytwarzania egzemplarzy utworu techniką cyfrową; b) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż ten określony w pkt a – publicznego odtworzenia i publicznego udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy Uczestnik konferencji „Jak żyć w necie 2020” mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 3. Organizator zobowiązuje się do korzystania z Utworu jedynie w celu zorganizowania konferencji „Jak żyć w necie 2020” i udostępnienia go Uczestnikom.
 4. Licencja wygasa po upływie roku od zakończenie konferencji „Jak żyć w necie 2020”.
 5. Wynagrodzenie za udzielenie licencji niewyłącznej na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt. 2 zostało określone w §3 pkt 3 niniejszego regulaminu.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Prelegent zobowiązuje się do zachowania poufności treści niniejszej umowy.

 2. Prelegent zapewnia, że posiada stosowne zgody na przesyłanie do swojej społeczności informacji handlowych. Wszelkie sprzeciwy dotyczące wysyłania niezamówionej informacji handlowej zgłoszone Organizatorowi, Organizator będzie niezwłocznie przekazywać Prelegentowi. Jeżeli Organizator poniesie w związku z oświadczeniem, o którym mowa w zd. 1 powyżej szkodę, Prelegent będzie zobowiązany do jej naprawienia.

 3. Wszelkie oświadczenie wiedzy i woli związane z wykonaniem Umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem adresów email wskazanych na str. 1 Umowy.
 4. Strony ustalają, że niniejsza Umowa wchodzi w życie w momencie, Prelegent zaakceptuje umowę podczas rejestracji na stronie https://20.jakzycwnecie.pl/affiliate-home/affiliate-register/ (decyduje data późniejsza).

 5. Umowę można wypowiedzieć z ważnych przyczyn za jednomiesięcznym wypowiedzeniem licząc od dnia wypowiedzenia.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw odnoszących się do konkretnych postanowień Umowy.

 7. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych na drodze polubownej właściwym sądem jest sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia Umowy.